วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


ข้อที่ : 121
การทดสอบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าด้วยแรงดันสูงและความถี่สูง ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตลูกถ้วยฉนวนพอร์ซเลนมวัตถุประสงคืที่จะต้องการตรวจสอบสภาพฉนวนต่างดังนี้ ข้อใด
ไม่เกี่ยวของ
คำตอบ 1 : การตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อฉนวนเนื่องจากการวาบไฟตามผิว
คำตอบ 2 : การตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อฉนวนเนื่องจากการเกิดความร้อน
คำตอบ 3 : การตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อฉนวนเนื่องจากการเกดเจาะทะล
คำตอบ 4 : การตรวจสอบเพื่อหาความบกพร่องของเนื้อฉนวนเนื่องจากการฟ้าผ่าตามธรรมชาติ


ข้อที่ : 122
มาตรฐานการทดสอบที่ใช้หม้อแปลงแรงดันสูงและความถี่สูง ของประเทศไทยได้กำหนดค่าความถี่สุงไว้ไม่ต่ำกว่าค่าใด
คำตอบ 1 : 50 kHz
คำตอบ 2 : 200 kHz
คำตอบ 3 : 400 kHz
คำตอบ 4 : 1000 kHz
ข้อที่ : 123
การทดสอบด้วยแรงดันสูงเพื่อทำให้เกิดการเจาะทะลุบนลูกถ้วยฉนวนไฟ้ฟ้าต้องใช้แรงดันใดในการทดสอบ
คำตอบ 1 : Lightning Impulse Voltage
คำตอบ 2 : Switching Impulse Voltage
คำตอบ 3 : Chopped Wave Impulse Voltage
คำตอบ 4 : Steep front Impulse Voltage
ข้อที่ : 124
จากรูป กำหนดให้ออกแบบสร้างแรงดันสูงกระแสตรงที่มีตามมาตาฐานตามกำหนด จากพารามิเตอร์ เดลต้าแฟกเตอร์ ในรูปคลื่นไม่ควรมีค่าเกินมาตาฐาน หมายถึงข้อใด
คำตอบ 1 : Ripple factor
คำตอบ 2 : Dissipation factor
คำตอบ 3 : Power factor
คำตอบ 4 : Quality factor

ข้อที่ : 125

จากรู้ภาพที่กำหนดเป็นการทดอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีค่าปาซิแตนซ์สูงๆ โดยใช้รีแอกเตอร์ต่ออนุกรมกับอุปกรณ์นั้นๆ เช่นสายเคเบิลแรงสูง อยากทราบว่าข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช้ข้อดีของการทดสอบลักษณะนี้

คำตอบ 1 : สามารถสร้างแรงดันสูงได้ 20-50 เท่า ของแรงดันที่ป้อน
คำตอบ 2 : กำลังไฟ้ฟ้าที่จ่ายให้กับวงจรทดสอบมค่าต่ำ เท่ากับกำลังไฟ้ฟ้าสูญเสียในวงจรทดสอบ
คำตอบ 3 : ถ้าเกิดวาบไฟตามผิวหรือเกิดเบรกดาวน์ที่วัสดุทดสอบแรงดันสูงจะยุบตัวทันที่ แยกออกจากวงจรไป
คำตอบ 4 : ทำให้แรงดันตกคร่อมอุปกรณ์ทดสอบมคี่าเท่ากับแรงดันที่จ่ายจากหม้อแปลงทดสอบข้อที่ : 126
จากรูปคลื่นที่กำหนดเป็นรูปคลื่นของแรงดันแบบใด


คำตอบ 1 : อิมพัลส์รูปคลื่นเต็ม (Full wave impulse)
คำตอบ 2 : อิมพัลส์ครึ่งรูปคลื่น (Half wave impulse)
คำตอบ 3 : อิมพัลส์แบบตัดห่างคลื่น (Chopped Wave Impulse Voltage)
คำตอบ 4 : อิมพัลส์แบบหน้าคลื่นชัน (Steep front Impulse Voltage)

ข้อที่ : 127
จากรูปคลื่นที่กำหนดเป็นรูปคลื่นของแรงดันแบบใดคำตอบ 1 : อิมพัลส์รูปคลื่นเต็ม (Full wave impulse)
คำตอบ 2 : อิมพัลส์ครึ่งรูปคลื่น (Half wave impulse)
คำตอบ 3 : อิมพัลส์แบบตัดหน้าคลื่น (Chopped Wave Impulse Voltage)
คำตอบ 4 : อิมพัลส์แบบหน้าคลื่นชัน (Steep front Impulse Voltage)
ข้อที่ : 128
จากรูปภาพที่กำหนดเป็นระยะห่างระหว่างสปาร์แกป ( SG ) ในวงจรพื้นฐานสร้างแรงดันอินพัลส์ จากรูปที่เห็น
Trigger rod ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้ ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้อง


คำตอบ 1 : การกระจัดกระจายของแรงดันที่จ่ายออน้อยลง
คำตอบ 2 : การควบคุมแรงดันทดสอบใหม่ค่าคงที่
คำตอบ 3 : ช่วยในการบังคับออสซโลสโคปหรือเครื่องบันทึกภาพสัญญานรูปคลื่นอิมพัลสื
คำตอบ 4 : ทำให้เกิดค่าแรงดันทดสอบอิมพัลสืสูงขึ้นในวงจร
ข้อที่ : 129

สนามไฟ้ฟ้าระหว่างทรงกลมที่ขนาดเท่ากัน จะมีลักษณะเกือบสม่ำเสมอ ถ้าระยะช่องแกปเป็นเท่าไรของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม (D)

คำตอบ 1 :
คำตอบ 2 :

คำตอบ 3 :

คำตอบ 4 :

ข้อที่ : 130
การกำหนดค่าแรงดันอิมพัลสืเป็นการระบุค่าเบรกดาวน์กเปอร์เซนต์
คำตอบ 1 : 48%
คำตอบ 2 : 50%
คำตอบ 3 : 60%
คำตอบ 4 : 80%
ข้อที่ : 131
โวลเตจดิไวเดอร์ต้องอยู่ห่างจากวัสดุทดสอบหรือแรงดันสูงที่ต้องการวัด มีระยะเท่าไร และเพื่อ
คำตอบ 1 : เท่ากับสองเท่าของความสูงของโวล์เตจดิไวเดอร์เพื่อลดการรบกวนของสนามแม่เหล็ก
คำตอบ 2 : เท่ากับครึ่งหนึ่งของความสูงของโวลเตจดิไวเดอร์เพื่อลดการรบกวนของสนามไฟ้ฟ้า
คำตอบ 3 : อย่างน้อยเท่ากับความสูงของโวลเตจดฺไวเดอร์เพื่อลดสนามไฟ้ฟ้าที่รบกวนและ stray capacitance
คำตอบ 4 : อย่างน้อยเท่ากับความส่งของโวลเตจดิไวเดอร์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน


ข้อที่ : 132
ในการวัดแรงดันสูงด้วยแกปทรงกลม เหตุใดมาตรฐานจงกำหนดให้ใช้ระยะแกป d น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง D
คำตอบ 1 : เนื่องจากระยะแกปที่มากกว่านี้จะไม่ทำให้เกิดการเบรกดาว์นระหว่างทรงกลมโลหะ
คำตอบ 2 : เนื่องจากระยะแกปที่มากกว่านี้จะทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟ้ฟ้าระหว่างทรงกลมโลหะ
คำตอบ 3 : เนื่องจากระยะแกปที่มากกว่านี้จะทำให้กระแสที่เกิดจากการเบรกดาวน์มีค่าน้อยเกินไป
คำตอบ 4 : เนื่องจากระยะแกปที่มากกว่านี้จะทำให้เกิดการเบรกดาวน์ทรุนแรง อาจเกิดอันตรายได้
ข้อที่ : 133
ค่าความถูกต้องของการวัดแรงดันสูงด้วยอิมพีแดนซ์ตออันดับขึ้นอยู่กับอะไร
คำตอบ 1 : ความถูกต้องของแอมมิเตอร์
คำตอบ 2 : ความถูกต้องของโวลต์มิเตอร์แรงสูง
คำตอบ 3 : ค่าความค่งตัวของอิมพีแดนซ์ที่ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ
คำตอบ 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง
ข้อที่ : 134
ความต้านทานสมคู่กัน (matching resistor) ที่ใช้ในการวัดแรงดันอิมพัลส์ด้วยโวลเตจดิไวเดอร์ ทำหน้าที่อะไร
คำตอบ 1 : จำกัดกระแสภายในโวลเตจดิไวเดอร์
คำตอบ 2 : จำกัดกระแสระหว่างภาคแรงตาของโวลเตจดไวเดอร์ กับสายเคเบิลว้ด
คำตอบ 3 : ป้องกันการเกิดคลื่นสะท้อนกลับภายในสายเคเบิลวัดที่ต่อระหว่างภาคแรงต่ำาของโวลเตจดไวเดอร์ กับโวลต์มิเตอร์
คำตอบ 4 : ป้องก้นการเกิดออสซิลเลชันในสายเคเบิลวัดที่ต่อระหว่างภาคแรงตาของโวลเตจดิไวเดอร์ กับโวลติมิเตอร์


ข้อที่ : 135
การวดกระแสอมพลสดวยโรกอฟสกคอยล มหลกการอยางไร
คำตอบ 1 : ใช้หลักการของหมัอแปลงกระแส (CT)
คำตอบ 2 : ใช้หลักการเดียวกันกับโวลเตจดิไวเดอร์
คำตอบ 3 : ใช้หลักการเหนี่ยวนำของแรงดันที่เกิดขึ้นในภายขดลวด
คำตอบ 4 : คำตอบ 1 และคำตอบ 3 ถูกต้อง

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Resume

Preferred Position
 • Position: Engineering
 • Expected Salary: 25,000 Bath.
Personnel   Information
 • Name: poochit visri
 • Address: 22 T. Length conversion., Ice Palace., Chachoengsao. 24190
 • Mobile:088-4943849
 • Blogger: http://RRUELE54.Blogspot.com
 • Date of Birth:21 fab 1990
 • Age: 22 Years
 • Sex: Male
 • Height: 180 cm.
 • Weight:   69 kg.
 • Nationality: Thai
 • Marital Status: Single
 • Religion: Buddhism
 • Health: Excellent
 • Place of Birth: Rayong
 • Hobbies:Football,Basketball,Internet,Reading
Education Background
 • At present I am graduated Bachelor’s degree in Electrical Engineering at  Rajabhat Rajanagarindra University
·         2549-2553 Chachoengsao Technical Vocational Certificate.
Skill:
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • Sport
 • Football

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Electrical Engineering 54

แผนการสอน
 (Course Syllabus)

รายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Engineering)   
รหัสวิชา   55744035

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณทิต 
ภาคเรียนที่ 2/2554

โดย

นายเถลิงเกียรติ  ธรรมกิตติสกุล
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณทิต (วศ.ม.)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ข้อสอบ
1.             ไฟฟ้าแรงสูงคืออะไร ทำไมจึงต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูง
2.             ไฟฟ้าแรงสูงมีอันตรายอย่างไร
3.             เราจะทราบได้อย่างไรว่าสายไฟฟ้านั้นเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง
4.             สายไฟฟ้าแรงสูงจะมีฉนวนหุ้มอยู่หรือไม่
5.             ระบบไฟฟ้าแรงสูงของ EGAT,MEA,PEA  มีระดับแรงดันไฟฟ้าเท่าใด
6.             การไฟฟ้ามีการกำหนดมาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัยจากสายไฟฟ้าแรงสูงไว้อย่างไร
7.             ลักษณะงานที่เสี่ยงต่ออันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงมีอะไรบ้าง
8.             ข้อควรระวังในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงและ ข้อระวังอันตรายจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด
9.             ทำไมต้องมีการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
10.      จุดประสงค์ของการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
11.       จงเขียนโครงสร้างของ Main High Voltage (HV) Test Classifications
12.      การทดสอบในระบบไฟฟ้าแรงสูง สามารถจำแนกได้กี่แบบ
13.      จงอธิบาย การทดสอบแบบทำลาย (Destructive) และ การทดสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive)
14.      จงอธิบาย Routine Test, Type Test  and Special Test
15.      ประเภทของการทดสอบแรงดันสูงแบ่งย่อยออกไปอีกได้กี่ประเภท
16.      จงบอกประเภทแรงดันที่ใช้ทดสอบ
17.      แรงดันที่ใช้ในการทดสอบแบ่งเป็น 3 ระดับ มีอะไรบ้าง
18.      แรงดันที่ใช้นำมาทดสอบอุปกรณ์ตามประเภทของการทดสอบมีอะไรบ้าง
19.      จงอธิบายเงื่อนไขของการทดสอบแบบ DC,AC และ IMPULSE
20.      จงบอกชื่อองค์กรมาตรฐานที่จัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์แรงสูงและระบบ